Verksamhetspolicy

Bergman & Höök Byggnads AB:s ambition är att med stadig och kontrollerad tillväxt bedriva byggverksamhet. Vi bygger bostäder och kommersiella hus i om- och nybyggnad. Vi arbetar med professionella beställare.

 

Verksamhetens mål är att som självklar arbetsgivare och samarbetspartner bygga referensobjekt. Detta är felfria lönsamma byggprojekt levererade i rätt tid och till rätt pris.

 

Bergman & Höök skall ha korta beslutsvägar. Förutsättningen för att skapa detta är en öppen dialog med alla våra anställda där vi tillvaratar de goda incitament som finns i en dialog. Vi har engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som kontinuerligt utbildas och utvecklas.

 

Verksamheten ska bedrivas så att vi medverkar till en hållbar utveckling. Omtanke om människor och miljö är av yttersta vikt för vår verksamhet, så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan genom kloka val i allt vi gör.

 

Vi följer lagar och andra bindande krav, och gör allt för att uppfylla våra kunders behov och önskemål.

 

Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet, skall vi nå resultat, ständig förbättring och vinna förtroende. Med hjälp av vårt miljö- och kvalitetsarbete vill vi utveckla vår verksamhet, och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU.
Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.
Vi vill göra er medvetna om att Bergman & Höök Byggnads AB (org. nr. 556545-5382) behandlar era personuppgifter eftersom ni köpt/sålt tjänster från oss eller har haft ett samarbete med oss i samband med ett projekt. Vi kommer att behålla dessa uppgifter under hela garantitiden för projektet. Vill ni bli borttagna ur vårt system när garantitiden förfallit vill vi att ni uppmärksammar oss på detta.
För oss är det av största vikt att informera er om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i samband med de projekt som genomförts och inte i direkt marknadsföringssyfte.
Vill ni veta mer om hur era personuppgifter behandlas är ni välkomna att kontakta oss på 031-55 66 60 eller info@bergman-hook.se

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för Bergman & Höök är att varje människa ska må bra och komma hem hel efter varje arbetsdag.

 

Bergman & Höök skall vara ett bolag som skapar en god arbetsmiljö både på det fysiska och psykiska planet. Det skall vara tryggt och roligt att arbeta för Bergman & Höök. Företaget ska genomsyras av ett grundläggande synsätt om alla människors lika värde och rätt till likabehandling.

 

Hos oss innebär en god arbetsmiljö:

 • Att vi har en arbetsorganisation som stimulerar till högt i tak.
 • Att arbetsmiljön främjar de anställdas hälsa och välbefinnande, att alla har en möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, och utveckling.
 • De krav som vilar på varje medarbetare ska alltid vara klart uttalade och ansvar ska alltid vara kopplat till befogenhet.
 • Arbetsmiljön ska vara god, säker och hälsosam och därigenom bidra till att förebygga och förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
 • Vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier.
 • Vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor och tillbud, vidtar åtgärder och följer upp.
 • Att det finns tillgång till företagshälsovård och möjlighet till arbetsanpassning.
 • Att skyddsronder och personalträffar genomförs
 • Att riskanalyser genomförs och dokumenteras, och åtgärder vidtas och följs upp.
 • Att alla tillämpliga lagar och andra bindande krav följs.
 • Att ständigt, genom hängivenhet och med människan i centrum, förbättra såväl verksamhet som ledningssystem och därigenom förebygga och minska arbetsmiljörisker.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö, vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling för våra ledare.

En ledare frågar hur andra mår, är uppmärksam och bekräftar andra.

En god arbetskamrat visar omtanke, ger stöd eller söker hjälp till en kollega som mår dåligt. Alla medarbetare bidrar aktivt till en god, säker och hälsosam arbetsmiljö genom att följa föreskrifter och interna regler, samt uppmärksamma och identifiera/rapportera till arbetsledningen om ohälsa och risker i arbetsmiljön.

 

Relaterad lagstiftning

Vi följer gällande lagstiftningar och regler.

Denna policy ska årligen ses över och vid behov uppdateras. Ansvarig för detta är Mattias Klysing, VD

Visselblåsarpolicy

Inledning

Bergman och Höök strävar alltid efter att göra affärer på ett ärligt och lagligt sätt. Bergman och Höök anser att det är samtliga anställdas ansvar att göra allt för att minimera risken för misskötsel inom företaget, men även att så snabbt som möjligt agera när brister upptäcks.

Genom att uppmuntra till en ansvarstagande kultur med högt i tak, är Bergman och Höök övertygat om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas.

Syfte

Syftet med denna policy är att Bergman och Hööks medarbetare ska känna sig trygga och veta att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget (arbetsrelaterat sammanhang), utan rädsla för negativa konsekvenser. Bergman och Hööks anställda ska känna att deras anmälningar som görs enligt denna visselblåsarpolicy blir tagna på allvar, samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Omfattning av denna policy

Företaget anser att följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras:

 • en kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras.
 • en person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag.
 • en anställds hälsa och säkerhet har blivit allvarligt hotad, är hotad eller riskerar att bli allvarligt hotad.
 • brott mot lagen har begåtts, begås eller riskerar att begås.
 • miljön har farit illa, far illa eller riskerar att fara illa.
 • manipulation av redovisning eller finansiella data.
 • ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning.
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls.

Policyn täcker inte angelägenheter så som mobbing, missnöje med lön, dåligt eller orättvist ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Anställda som önskar ta upp frågor inom dessa områden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef. 

Vem kan anmäla?

Denna policy gäller inte enbart anställda hos Bergman och Höök. Uttrycket ”Medarbetare” innefattar före detta anställda, personer som kommer att vara anställda och även följande personer:

 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Personer som annars utför arbete under företagets kontroll och ledning
 • Egenföretagare
 • Personer som ingår i företagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Aktieägare som är verksamma i bolaget

Rapportering

Internt

Anställda uppmuntras att rapportera alla missförhållanden och allvarliga händelser som de uppfattar som överträdelser av denna policy till sin chef. Rapportering kan ske skriftligt, muntligt eller via fysiskt möte. Om rapportering sker muntligt ska det som sägs dokumenteras av mottagande chef. Rapporterande person har rätt att granska denna dokumentering.

Om chefen är inblandad i ärendet, eller om chefen inte kan eller inte har hanterat frågan på ett tillfredsställande sätt, bör anställda rapportera till en högre chef eller annan person inom ramen för företagets visselblåsarfunktion (se nedan).

Visselblåsarfunktion

Anmälan sker via Haily HR för en anonym process, därefter tar HR på Bergman och Höök över processen och kopplar in de resurser som behövs.

Externt

Rapportering kan även ske via sk. externa kanaler till behörig ansvarig myndighet (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 5 kap. §9), vilket är Arbetsmiljöverket.

 

Undersökning och vidare hantering av ärendet, bekräftelse, återkoppling samt hantering av personuppgifter

Bergman och Höök är skyldigt att undersöka och hantera alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt så långt det är möjligt. Undersökningens längd och omfattning kommer att bero på ärendets natur.

 

En inledande undersökning genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen, eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att anmälan exempelvis är baserad på felaktig information.

 

En bekräftelse på att rapportering har skett ska normalt lämnas av mottagaren till rapporterande person inom sju dagar, om inte:

 • rapporterande person avsagt sig bekräftelse
 • en bekräftelse riskerar att avslöja rapporterande persons identitet
 • rapportering skett anonymt

Återkoppling i ärendet ska ske inom tre månader, och sedan så länge ärendet pågår (om inte rapportering skett anonymt).

 

Berörda personuppgifter får sparas som längst i två år.