Verksamhetspolicy

Bergman & Höök Byggnads AB:s ambition är att med stadig och kontrollerad tillväxt bedriva byggverksamhet. Vi bygger bostäder och kommersiella hus i om- och nybyggnad. Vi arbetar med professionella beställare
Verksamhetens mål är att som självklar arbetsgivare och samarbetspartner bygga referensobjekt. Detta är felfria byggprojekt levererade i rätt tid och till rätt pris.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring.
Genom att låta ansvar för miljön och framtiden genomsyra det dagliga arbetet, skall vi nå resultat och vinna förtroende.
Med hjälp av vårt miljöarbete vill vi utveckla vår verksamhet, och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU.
Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.
Vi vill göra er medvetna om att Bergman & Höök Byggnads AB (org. nr. 556545-5382) behandlar era personuppgifter eftersom ni köpt/sålt tjänster från oss eller har haft ett samarbete med oss i samband med ett projekt. Vi kommer att behålla dessa uppgifter under hela garantitiden för projektet. Vill ni bli borttagna ur vårt system när garantitiden förfallit vill vi att ni uppmärksammar oss på detta.
För oss är det av största vikt att informera er om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i samband med de projekt som genomförts och inte i direkt marknadsföringssyfte.
Vill ni veta mer om hur era personuppgifter behandlas är ni välkomna att kontakta oss på 031-55 66 60 eller info@bergman-hook.se

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för Bergman & Höök är att varje människa ska må bra och komma hem hel efter varje arbetsdag.

Hos oss innebär en god arbetsmiljö:

• Vi ska ha en arbetsorganisation som stimulerar till högt i tak.
• Arbetsmiljön ska främja de anställdas hälsa och välbefinnande, ha en möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, och utveckling
• De krav som vilar på varje medarbetare ska alltid vara klart uttalade och ansvar ska alltid vara kopplat till befogenhet.
• Vi vill att våra medarbetare ska vara hängivna. Detta säkerställs genom information och delaktighet.
• Vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
• Vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor och tillbud
• Att det finns tillgång till företagshälsovård
• Att skyddsronder och personalträffar genomförs regelbundet
• Att riskanalyser genomförs och dokumenteras

Ledarskap, kompetens och ansvar

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö, vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling för våra ledare. Inom Bergman & Höök Byggnadsaktiebolag fördelas arbetsmiljöuppgifter på lämpligt sätt till chefer i verksamheten. Chefer ska ha den kompetens, de resurser och befogenheter som krävs för att hantera arbetsmiljöuppgifterna. Saknas kompetens eller mandat för någon uppgift, kan och bör denna uppgift skriftligt returneras till närmaste chef.
En ledare frågar hur andra mår, är uppmärksam och bekräftar andra.

Medarbetaransvar

Arbetsgivaren (Bergman & Höök Byggnadsaktiebolag) bär det yttersta ansvaret för en väl fungerande arbetsmiljö, men alla medarbetare har ett eget ansvar att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Medarbetare ska följa föreskrifter och interna regler, uppmärksamma och identifiera/rapportera till arbetsledningen om ohälsa och risker i arbetsmiljön. En god arbetskamrat visar omtanke, ger stöd eller söker hjälp till en kollega som mår dåligt.

Uppföljning

• Bergman & Höök Byggnadsaktiebolag skall årligen fastställa mål för arbetsmiljöarbetet, se dokument F 07. Utifrån målen upprättas en handlingsplan med aktiviteter för att nå målen. Det bör finnas såväl aktiviteter som främjar hälsa som aktiviteter som förebygger/åtgärdar risker.

• Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljömål sker årligen i ledningsgruppen.
• Bergman & Höök Byggnadsaktiebolags arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.

Relaterad lagstiftning

Vi följer gällande lagstiftningar och regler.

Se lagförteckning F 06: Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter avseende arbetsmiljö för Bergman & Höök Byggnads AB

Denna policy ska årligen ses över och vid behov uppdateras. Ansvarig för detta är Mattias Klysing, VD